Tag Archives: ประวัติ จิตรกรรม วัด ภูมินทร์

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

เมืองแห่งดินแดนอันสงบสุข เป็นเมืองแห่งผู้คนที่จิตใจดี ที่ใครๆมาเยือนจังหวัดน่านและจะต้องมาไหว้สักการะซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังอันล้ำค่าคือ วัดภูมินทร์ ประวัติวัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อ ตำบลในเวียงในปัจจุบัน เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2139  ต่อมาอีกประมาณ  300 ปี  มีการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ์เดช เมื่อ …

Read More »